ISO
   
 
Projekt výstavby systému zabezpečování jakosti (SJ) a systému environmentálního managementu (EMS) je zaměřen do oblasti řízení jakosti v celém okruhu jakosti. Účelem realizace projektu je dosažení shody v zabezpečování jakosti a environmentálních aspektů organizace s požadavky odběratelů dle norem řady ISO 9000:2000 a ISO 14000.
 
  ETAPY PROJEKTU
   
 
  1. Vstupní analýza - prověrka stávajícího stavu SJ a EMS
  2. Projekt výstavby systému jakosti
      a) stanovení míry shody s požadavky příslušných norem
      b) stanovení souboru dokumentace
      c) doporučení nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušných norem
      d) vypracování plánu postupu výstavby SJ na období potřebné k dosažení certifikační úrovně
  3. Stanovení rozsahu řešených procesů systému jakosti
  4. Formulace koncepce "Politika jakosti" a "Cílů jakosti"
  5. Řešení jednotlivých etap SJ včetně definování a dokumentování
  6. Uvolnění výsledků řešení do realizace
  7. Zpracování příručky jakosti
  8. Příprava interních auditorů
  9. Spolupráce při zahájení vnitřních auditů
10. Pomoc při výběru certifikačního orgánu, zajištění provedení předauditu nezávislým auditorem
11. Pomoc při odstraňování neshod a realizaci doporučení z předauditu
12. Účast na certifikačním auditu (pomoc při realizaci případných doporučení certifikačního auditu)