KURZY
   
 
Každý z nás potřebuje ve své práci jednat s mnoha lidmi. Přesto má někdy pocit, že to není jeho silná stránka. Proč se nám s někým jedná dobře a s někým ne, proč vznikají složité situace a komplikované vztahy, do jaké míry je příčina v nás a jak naopak jednat s některými problémovými typy lidí nebo jak získat lidi pro své záměry? To jsou základní témata našich kurzů.

Chcete-li udělat něco pro sebe a svoje okolí, chcete-li zlepšit svoje vztahy nejen v zaměstnání, ale i v běžném životě, kontaktujte nás a vyberte si některý z kurzů pořádaných našimi předními odborníky.
 
  JEDNORÁZOVÉ TRÉNINKOVÉ KURZY
   
 
Trénink komunikačních dovedností
Určeno všem pracovníkům, kteří chtějí efektivně komunikovat se svým okolím bez ohledu na zařazení ve struktuře organizace.
 
 
Tajemství úspěšného jednání s lidmi
Určeno těm, kteří se chtějí naučit lépe jednat s různými typy lidí v různých situacích, přesvědčit je, vyjednávat, najít své silné a zlepšit své slabé stránky v této oblasti. Všem, kteří jednají při své práci s lidmi a záleží jim na výsledku.
 
 
Asertivita v praxi
Určeno všem, kteří chtějí zvýšit efektivitu své komunikace a jednání, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a svým vztahům s ostatními lidmi, kteří se chtějí naučit bránit manipulaci.
 
 
Prezentační dovednosti I
Určeno každému, kdo jako součást své práce potřebuje efektivně vystupovat před spolupracovníky i na veřejnosti a prezentovat sebe, svou firmu, své myšlenky či práci svého týmu.
 
 
Prezentační dovednosti II
Určeno všem, kteří příležitostně provádí formální nebo neformální prezentace, popř. svojí slavnostní řečí uvádí mimořádná setkání. Všem, kteří se chtějí v prezentačních dovednostech zdokonalit a získat rychle zkušenosti tréninkem .
 
 
Rétorika
Určeno všem, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého mluveného projevu nebo se zbavit nepříjemných pocitů při mluvení na veřejnosti.
 
 
Trénink lektorských dovedností
Začínajícím interním lektorům a odborníkům organizace, kteří jsou příležitostně žádáni, aby připravili a realizovali kurz, školení, seminář či workshop.
 
 
Mobbing na pracovišti
Přiostřují se vztahy na Vašem pracovišti? Dochází často ke konfliktům mezi pracovníky, k šuškání a pomluvám, k vytěsňování jednotlivců z pracovních skupin, k sabotování práce jednotlivce, ke znevažování jeho výkonu a schopností? Zvyšuje se nespokojenost Vašich zaměstnanců aniž by docházelo k zásadním změnám skutečných pracovních podmínek? Pokud na některou z těchto otázek můžete dát kladnou odpověď, pak je tento seminář určen právě Vám.
 
 
Firemní kultura
Všem výkonným pracovníkům a manažerům, kteří chtějí získat dobrou orientaci v této problematice a tím posílit svou roli při uplatňování firemní kultury, cíleně řídit její rozvoj k upevňování konkurenční výhody firmy a dosahovat prodejních cílů pomocí efektivního využívání řízených lidských zdrojů.
 
 
Typologie pro vedoucí pracovníky na všech stupních řízení
Kdo jsem já, kdo jste vy? Sebepoznání je základem vztahu k okolí a nezbytnou podmínkou úspěšného řízení.
 
 
Typologie pro obchodníky
Pro všechny, kteří při své práci potřebují pozitivně působit na své kolegy a zákazníky a chtějí výsledky jednání s nimi co nejvíce ovlivnit.
 
 
Jak úspěšně prodávat
Určeno pracovníkům obchodních útvarů, kteří chtějí zlepšit efektivitu své práce, svoji komunikaci s klienty a dosahovat vyšších úspěchů při uzavírání obchodů.
 
 
Základní manažerské dovednosti
Určeno všem liniovým manažerům malých i větších skupin lidí, kteří chtějí podřízené vést efektivně a účinně a nebo se na tuto práci připravují. Všem vedoucím pracovníkům řešitelských týmů, metodikům, koordinátorům.
 
 
Řízení a motivace lidí
Určeno manažerům na všech stupních řízení bez ohledu na velikost firmy či útvaru a všem, kteří se na práci vedoucích pracovníků teprve připravují.
 
 
Efektivní způsob řízení lidí - koučování
Jednou z nově požadovaných dovedností manažera zvyšujících efektivitu řízení podřízených je schopnost koučovat - to je napomáhat spolupracovníkům přizpůsobit se novým situacím, zvládnout nové dovednosti a kompetence, nalézt nové způsoby, jak nejlépe uspokojit potřeby vnějších i vnitřních subjektů. Tato dovednost je založena na dobré volbě metod a forem spolupráce, dobré znalosti každého pracovníka, jeho potenciálu i nedostatků a na vlastní ochotě podporovat osobní rozvoj podřízených. Kurz je vhodný pro každého vedoucího pracovníka bez ohledu na stupeň řízení a počet přímo řízených osob.
 
 
Efektivní vedení porad
Všem odborníkům, operativním a řídícím pracovníkům všech úrovní a zkušeností, kteří řídí porady nebo se jich aktivně účastní.
 
 
Moderace a vizualizace - metody skupinové komunikace
Jste mluvčím či manažerem týmu? Jste (budete) členem pracovního či řešitelského týmu? Potřebujete komunikovat se skupinou lidí, zapojovat je, podporovat jejich aktivní, tvořivý přístup při hledání nových variant řešení problémů? Pak je seminář určen právě Vám.
 
 
Efektivní vedení rozhovorů s podřízenými
Určeno vedoucím pracovníkům na všech stupních řízení, kteří chtějí umět efektivně pohovořit se svými podřízenými, dobře je řídit, motivovat a vést.
Patří sem: přijímací rozhovory, hodnotící rozhovory, vytýkací rozhovory, motivační rozhovory, rozhovory propouštěcí.
 
 
Vedení hodnotících rozhovorů s podřízenými
Určeno všem pracovníkům, kteří provádějí hodnocení v roli metodiků, koordinátorů, personalistů apod. Všem liniovým manažerům, kteří provádějí hodnocení svých podřízených a chtějí se v této činnosti zlepšit.
 
 
Vedení týmů
Určeno všem manažerům, jejichž úspěch závisí na práci jimi vedených týmů a kteří chtějí najít cesty, jak zvýšit své současné dovednosti v tomto oboru.
 
 
Řešení problémů, skupinová komunikace, zvládání konfliktů
Určeno manažerům, mluvčím i členům řešitelských týmů, kteří chtějí pracovat v týmu co nejvíc efektivně.
 
 
Řízení konfliktů a zvládání stresu
Určeno manažerům (mluvčím a členům týmů), kteří se chtějí naučit řídit konflikty uvnitř a vně týmů způsobem vedoucím ke zvýšení efektivity a kreativity týmu a eliminovat nežádoucí konflikty.
 
 
Efektivní asistentka, sekretářka
Určeno výkonným sekretářkám (sekretářkám, osobním asistentkám ředitelů a manažerů) jako nepostradatelným členům vedení společnosti, které zodpovídají za práci lidí na dalších pozicích.
 
 
Manažer pro 3. tisíciletí
Určeno všem řídícím pracovníkům, kteří se chtějí zdokonalit ve vedení lidí, zefektivnit svůj styl řízení, zlepšit svoji komunikaci s okolím, svůj image, svůj styl vedení rozhovorů s podřízenými, zbavit se strachu a nervozity a získat na vlastní práci více času a vytvořit tak základ pro posílení sebedůvěry (sebevědomí) a harmonie ve svém životě.
 
  VÍCEMODULOVÉ TRÉNINKOVÉ KURZY
   
 
Vícemodulové kurzy lze sestavit podle konkrétních potřeb účastníků výběrem témat z řady jednorázových kurzů nebo po konzultaci a analýze specifických potřeb účastníků nad rámec základní nabídky.